Vår politik | Sverigedemokraterna i Mjölby

Vår politik

Klicka härför att öppna vårt kommunpolitiska valmanifest inför valet 2018.

För ett tryggt och levande Mjölby

Sverigedemokraterna i Mjölby vill ha en kommun där alla trivs och känner sig trygga. Våra barn är vår framtid och dom ska vara trygga i skolan och föräldrarna ska veta att barnen får en bra utbildning. Vi ska känna oss trygga att åldras och veta att vi får den omsorg vi behöver där både omsorgstagarna och personalen trivs. I vår kommun har alla medborgare ett stort förtroende för att kommunen alltid sätter medborgarna i fokus och vi har en väl fungerande kommunal service, oavsett om du bor i tätort eller på landsbygden. Vi har ett gott företagsklimat med goda förutsättningar att driva och starta nya företag som bidrar till arbetstillfällen och kommunens tillväxt. Vi vill ha en kommun där vi känner en gemenskap och samhörighet som tar utgångspunkt i gemensamma normer och värderingar där alla känner sig delaktiga och som vi är stolta över. Ett tryggt och levande Mjölby. I Sverigedemokraterna Mjölbys valmanifest vill vi visa vilken förändring i vill se och hur vi vill att vår kommun och vårt samhälle ska utvecklas i rätt riktning. En röst på Sverigedemokraterna är en röst för en förändring på riktigt.

Vård och omsorg

Vi vill att alla ska känna sig trygga att få den vård och omsorg man behöver. Personalen ska trivas och känna arbetsglädje. Vi vill öka attraktionskraften att arbeta inom vård och omsorg och vi tror att om personalen mår  ra så mår även våra omsorgstagare bra. Med denna målbild är vi övertygade om att  jukskrivningskostnaderna kommer minska och vi kan då istället investera i personalen.

SD Mjölby vill:

 • Införa rätten till heltid och så långt som möjligt ta bort delade turer.
 • Möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling för personalen.
 • Se över ingångslönerna och löneutvecklingen inom vård och omsorg.
 • Möjliggöra att personalen kan ägna mer tid åt våra omsorgstagare genom en högre personaltäthet.
 • Värdesätta måltiderna både ur ett näringsriktigt och socialt perspektiv för våra äldre.
 • Inom barnomsorgen planera och projektera för en ny förskola i Skogslund.
 • Motsätta oss införandet av genuspedagogik inom barnomsorgen.

Skolan

Vi vill ha en skola med en trygg och ansvarsfull skolmiljö för både elever och vuxna där vi har ett bra samarbete mellan personalen, eleverna och föräldrarna. Idag är studieresultaten för låga i vår kommun. Var fjärde elev har inte godkända avgångsbetyg i samtliga ämnen i åk 9 och frånvaron är oroväckande hög. Med en alltmer utbildningskrävande arbetsmarknad är detta en fullständigt oacceptabel situation.

SD Mjölby vill:

 • Arbeta med tidiga insatser i grundskolan för att stimulera till en högre närvaro i skolan.
 • Att läraren är en auktoritet i klassrummet.
 • Införa ordningsomdömen från åk 6.
 • Införa förbud av mobiltelefoner på lektionstid.
 • Utöka möjligheten till läxhjälp i skolan.
 • Utöka elevhälsan och införa mer rörelseträning.
 • Bygga en ny skola i Mjölby tätort.

Företagande

Det är i våra företag som de riktiga jobben skapas. Att stimulera företagandet är därför en viktig förutsättning för jobb och tillväxt i kommunen. Vi anser att det ska finnas en öppenhet för att se över privata alternativ med målsättningen att få bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

SD Mjölby vill:

 • Utveckla gymnasieskolans samarbete med näringslivet för att tidigt skapa förutsättningar för entreprenörskap och en tidig kontakt med arbetsmarknaden.
 • Ha god framförhållning med markinköp för framtida företagsetableringar.
 • Utveckla ett aktivare samarbete med lokala företagarföreningar.

Landsbygden

Vi vill ha en levande landsbygd där vi värnar om vår miljö och våra vackra landskap. Ingen ska behöva tvingas flytta för att det saknas förutsättningar att leva på landsbygden. En levande landsbygd är en förutsättning för att öka vår självförsörjningsgrad och samhällsberedskap.

SD Mjölby vill:

 • Upphandla närproducerade varor för att stimulera våra landsbygdsnäringar och bidra till ökad självförsörjningsgrad.
 • Att kommunen bibehåller och utvecklar servicen på landsbygden.
 • Verka för en utvecklad infrastruktur på landsbygden.

Trygghet

Vi vill ha ett samhälle där lag och ordning råder som vi känner oss trygga att leva i. Idag ökar otryggheten i vårt samhälle, polisens resurser minskar samtidigt som kriminaliteten ökar. Utvecklingen är oacceptabel och måste brytas.

SD Mjölby vill:

 • Öka samarbetet mellan skola, socialtjänst och föräldrar.
 • Förbjuda tiggeriet för att minska risken för organiserad kriminalitet i vår kommun.
 • Införa ordningsvakter på utsatta platser och tider så att polisen kan prioritera sina resurser på grövre brottslighet.
 • Komplettera med övervakningskameror på särskilt utsatta platser.
 • Säkerställa en hög standard på vår räddningstjänst.

Integration

Vi vill ha ett sammanhållet samhälle där vi alla lever efter gemensamma normer och värderingar. I dag växer parallella samhällen fram med andra värderingsgrunder och där vår syn på jämställdhet inte respekteras. Kommunens samhällsinformation till nyanlända måste därför tydligare beskriva våra normer och värderingar, vilka rättigheter och skyldigheter man har samt individens ansvar att anpassa sig till vårt samhälle.

SD Mjölby vill:

 • Ge en mer omfattande samhällsinformation till nyanlända med tydligare fokus på individens ansvar för integration och att komma i egen försörjning.
 • Prioritera extra språkträning i svenska språket.
 • Satsa resurser på att tidigt identifiera och motverka patriarkala och hedersrelaterade problem.
 • Att anställda i kommunens olika verksamheter inte tillåts bära heltäckande klädsel, exempelvis burka och niqab, som strider mot våra pedagogiska metoder, vår syn på ett jämställt samhälle och människors lika värde.

Kultur och fritid

Vi vill att Mjölby kommun har ett rikt kulturliv och goda möjligheter till en meningsfull fritidssysselsättning. Trenden med att vi rör oss för lite är ett växande folkhälsoproblem och vi anser det därför viktigt att satsa på rörelseträning för att må bra och långsiktigt få en bättre hälsa.

SD Mjölby vill:

 • Genom samverkan mellan närliggande kommuner lyfta fram våra kulturskatter i vårt närområde.
 • Tydligare marknadsföra och satsa på vårt kulturarv i Skänningeområdet.
 • Prioritera satsningar på ungdomsidrotten före mångkulturella satsningar.
 • Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med samhällets värderingar.
 • Möjliggöra kulturutflykter för våra äldre

Klicka härför att öppna vårt kommunpolitiska valmanifest inför valet 2018.