Sverigedemokraterna i Mjölby | Sverigedemokraterna i Mjölby | Sida 5

Sverigedemokraterna Mjölby

Välkommen till Sverigedemokraterna Mjölby

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IGP2082

Runar Öhman

Ordförande
070-2552232
 • Bristande demokrati i Mjölby

  Av bertilsson den 11 november, 2015
  0

  Texten nedan här publicerats som debattartikel i Corren. Länk till artikeln. Värt att notera är också att Corren censurerade insändaren då den ursprungliga texten innehöll följande: ”…där det inte med säkerhet går att utesluta att vissa även kan ha ett förflutet inom Islamiska staten (IS)”. Detta citat tyckte Corren var ”spekulativa i överkant”.

  Mjölby kommun har till Migrationsverket efter förfrågan tillhandahållit 75 så kallade evakueringsplatser utöver privata alternativ. Eftersom detta förfarande liknas vid att hyra ut lokaler och att Mjölby kommun kommer ersättas för samtliga kostnader av Migrationsverket anses detta inte falla inom ramen för ett politiskt beslut, utan kan hanteras på tjänstemannanivå. Med detta sätt att resonera skulle egentligen all asyl- eller flyktingmottagning kunna hanteras av tjänstemännen så länge kostnaderna täcks av staten.

  Ett av evakueringsboendena, med plats för cirka 50 asylsökande, är samgrupperat med en högstadieskola med gemensamt nyttjande av matsalen. Säkerhetsaspekten att förlägga flyktingar så nära inpå skolungdomar kan starkt ifrågasättas. Med den i dag osäkra och bristfälliga identifieringen kan det inte uteslutas att det bland de asylsökande kan finnas alltifrån starkt traumatiserade till tungt kriminella.

  Att inte låta en sådan här viktig fråga för Mjölby kommun beslutas i den politiska processen kan därför starkt ifrågasättas och en ordentlig analys borde ha gjorts när det gäller val av lokaler.

  Denna uthyrning är högst sannolikt bara den första i en rad omgångar. I den första omgången har Sveriges kommuner tillhandahållit drygt 60 000 platser och med tanke på att det årliga inflödet beräknas till det tredubbla, så inses att Mjölby kommun inom en snar framtid kommer få nya krav på sig att tillhandahålla ytterligare platser för asylsökanden. Det vore mycket beklagligt om kommande uthyrningar skulle behandlas med samma bristande politiska process och kontroll som denna.

  Runar Öhman (SD)
  gruppledare

  Fredrik Bertilsson (SD)
  ledamot i Mjölby kommunfullmäktige

 • Verksamhetsbesök på Trojenborgsskolan i Skänninge

  Av bertilsson den 11 november, 2015
  0

  SD Mjölby har gjort ett verksamhetsbesök på Trojenborgsskolan i Skänninge. Där fick vi möjligheten att få en pratstund med skolans rektor, Karl-Johan Sjödin angående läget vid skolan med anledning av ett evakueringsboende för 50 asylsökande upprättats i skolans gamla gymnastiksal. Vi fick inte besöka själva boendet men fick däremot ett givande samtal och alla våra frågor besvarades på ett mycket seriöst sätt. Skolan har inte upplevt några större problem ännu och åtgärder har vidtagits för att så långt som möjligt separera den ordinarie skolverksamheten från de asylsökande. Rektorn berättar att händelser såsom rökning på skolområdet och en del nedskräpning har efter påpekanden nu åtgärdats. Skolans verksamhet har kunnat fortgå som normalt och ingen större oro har ännu noterats bland skoleleverna. Rektorn är medveten om att en risk finns att det kan uppstå spänningar, men har också en beredskap för att kunna hantera eventuella händelser som kan tänkas uppstå. Ett exempel på en sådan åtgärd kan vara att stänga skolan om så krävs.
  Positivt är att rektorn har arbetat pro aktivt och har informerat elevernas föräldrar om vad som kommer hända och situationen på skolan.
  SD Mjölby vill rikta ett stort tack till skolans rektor Karl-Johan Sjödin för ett trevligt och seriöst bemötande.

  SD Mjölby är kritisk mot att dessa evakueringsboenden i Mjölby kommun hanterats som ett tjänstemannabeslut och inte som ett politiskt beslut. Vi har även ifrågasatt lämpligheten att placera asylsökande så nära inpå skolungdomar i en högstadieskola utifrån ett säkerhetsperspektiv. Det finns även anledning att följa upp frågan om Mjölby kommun verkligen kommer få full kostnadstäckning av Migrationsverket för de kostnader som dessa evakueringsboenden medför.
  Enligt information från Migrationsverket skall detta evakueringsboende endast omfatta en tidsperiod om 3-10 dagar. Detta evakueringsboende aktiverades för 10 dagar sedan och rektorn har ännu inte fått några signaler om att de asylsökande skall flyttas till ett ordinarie asylboende.
  I grunden är detta fenomen med evakueringsboenden och allt som detta medför i ett längre perspektiv, ett tydligt bevis på att den migrationspolitik Sverige fört under alldeles för lång tid fullständig havererat.

 • Kandidera till styrelsen

  Av bertilsson den 30 oktober, 2015
  0

  Information från valberedningen för SD Mjölby

  Varje år väljs en styrelse på årsmötet av Sverigedemokraternas medlemmar boende i
  Mjölby, Ödeshög och Boxholm.

  SD Mjölby växer och styrelsen har som en naturlig följd av detta tagit beslut om att ”SD
  Ödeshög” bildas vid årsmötet 2016.

  Styrelsen har till uppgift att under ett år leda partiets politiska verksamhet och fortsatta
  utveckling och vi söker nu kandidater till de nya styrelserna för SD Mjölby och SD
  Ödeshög.

  SD Mjölby kommer efter årsmötet omfatta kommunerna Mjölby och Boxholm och vi ser
  gärna att även medlemmar från Boxholm kandiderar till den nya styrelsen i SD Mjölby.

  Du kan kandidera som ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamot,
  suppleant eller som revisor till styrelsen.

  Kandidaturer ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 december 2015.
  Kandidat till förtroendepost ska i samband med nomineringen godkänna sin kandidatur.

  Detta ska ske innan nomineringsprocessen tagit slut.

  Enklaste sättet att godkänna din kandidatur är att skriva ut denna blankett för
  kandidatur till SD Mjölby (inkl. Boxholm), eller denna blankett för kandidatur till
  SD Ödeshög, fyll i blanketten vad du vill kandidera till (flera val är möjliga och kan även
  rekommenderas), skriv under och skicka den till:

  Jonas Andersson
  c/o Stadshuset, Storgatan 43
  581 81 Linköping

  Märk kuvertet ”Valberedningen”.

  Det går också bra att scanna in den ifyllda blanketten och mejla den till:
  jonas.andersson@sd.se

  Har du några frågor så kontakta gärna Jonas Andersson på samma mailadress, eller till
  Ordföranden för SD Mjölby, Runar Öhman, runar.ohman@sd.se

  Valberedningen SD Mjölby

 • Information om SD nya kampanj mot invandringen

  Av bertilsson den 18 oktober, 2015
  0

  Sverigevänner,
  som ni alla vet så har flyktingsituationen i landet förvärrats till dramatiska nivåer, inte minst
  den senaste tiden. Partiets försök att få en ändring till stånd har enbart bemötts med
  utfrysning och olika påhopp och Sveriges välfärd närmar sig nu en kollaps. Den extrema
  situation som nu råder i Sverige gör att flyktingarna nu måste förläggas i tältläger! Sverige
  har med råge nått den smärtgräns för vad som är rimligt att ett land som Sverige kan ta emot
  och den totala konsekvensen av detta har vi ännu inte sett till fullo.

  Men kommande skattehöjningar, kontinuerliga neddragningar i välfärden,
  utanförskapsområden som växer i stark takt med den ökande kriminaliteten och den grova
  brottsligheten vittnar tydligt om vart Sverige är på väg och som tyvärr idag är vardagsmat i
  medierna.

  Med anledning av detta så ställer partiet nu om till ett valrörelseliknande tillstånd och kommer
  genomföra olika kampanjer så att situationen och förhållandena i dagens Sverige beskrivs så
  att det svenska folket förstår vad det är som håller på att hända i Sverige med den inslagna
  väg som nu råder med en kollaps av vårt välfärdssystem som konsekvens. Vi vill på detta
  sätt skapa opinion för en folkomröstning om invandringsfrågan.

  Du kan redan nu aktivt bidra till denna namninsamling för opinion genom att sms:a till 71120
  och skriv ”Rösta samt ditt för och efternamn”. Exempel: Rösta Runar Öhman.

  Partiet kommer även annonsera internationellt om vilken verklighet som möter flyktingarna
  när de kommer till Sverige så att förhållandena i Sverige beskrivs på ett ärligt och sakligt sätt.

  De ska få veta att de som flyr från ett tältläger kommer hamna i ett nytt tältläger och inget
  annat.

  SD Mjölby stödjer givetvis detta till 100 % och en del åtgärder är redan påbörjade. Styrelsen
  kommer sammanträda denna vecka och lägga upp riktlinjer för hur arbetet fortsättningsvis
  kommer bedrivas, besluta om datum för ett informationsmöte i närtid för våra medlemmar där
  vi mer utförligt informerar om läget och vilka åtgärder som kommer att vidtas i partiet och i
  SD Mjölby.

  Jag uppmanar nu alla våra medlemmar och väljare att utifrån egen förmåga stödja detta och
  hjälpa till med det som kommer behöva göras. Allt ifrån att informera era närmaste och på
  arbetsplatserna om den rådande situationen och vad som egentligen händer i Sverige, till att
  mera aktivt hjälpa till med andra typer av kampanjarbeten och flygbladsutdelningar.

  Vi återkommer givetvis med mer information om detta så snart vi kan.

 • Krismöte i Mjölby kommunstyrelse angående flyktingsituationen

  Av bertilsson den 23 september, 2015
  0

  Efter Mjölby kommunfullmäktiges möte den 22 september blev kommunstyrelsen inkallade på ett krismöte. Där det framkom att prognoser nu säger att enbart Östergötland kommer att få upp emot 1000 asylsökande i veckan.

  Mjölby kommun samt de övriga kommunerna i regionen uppmanas nu att finkamma kommunen efter möjliga byggnader att tillfälligt inhysa de asylsökande i. Gymnastikhallar, kyrkor och i praktiken vad som helst som går att nyttja som boende.

  Denna flyktingkris kommer med största sannolikhet innebära att vi inom kort har en ekonomisk kris i Sverige om detta får fortgå. Kan inte bara 7-klövern inse att detta inte är hållbart? När har vi tagit vårat ansvar för flyktingkatastrofen?

  Frågorna är många men bara ett parti verkar ha svaret och det partiet vägrar de andra partierna samarbeta med.