Sverigedemokraterna i Mjölby | Sverigedemokraterna i Mjölby

Sverigedemokraterna Mjölby

Välkommen till Sverigedemokraterna Mjölby

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IGP2082

Runar Öhman

Ordförande
070-2552232
 • Landsbygden

  Av bertilsson den 23 augusti, 2018
  0

  Vi vill ha en levande landsbygd där vi värnar om vår miljö och våra vackra landskap. Ingen ska behöva tvingas flytta för att det saknas förutsättningar att leva på landsbygden. En levande landsbygd är en förutsättning för att öka vår självförsörjningsgrad och samhällsberedskap.

  SD Mjölby vill:

  • * Upphandla närproducerade varor för att stimulera våra landsbygdsnäringar och bidra till ökad självförsörjningsgrad.
  • * Att kommunen bibehåller och utvecklar servicen på landsbygden.
  • * Verka för en utvecklad infrastruktur på landsbygden.
 • Företagande

  Av bertilsson den 16 augusti, 2018
  0

  Det är i våra företag som de riktiga jobben skapas. Att stimulera företagandet är därför en viktig förutsättning för jobb och tillväxt i kommunen. Vi anser att det ska finnas en öppenhet för att se över privata alternativ med målsättningen att få bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

  SD Mjölby vill:

  • * Utveckla gymnasieskolans samarbete med näringslivet för att tidigt skapa förutsättningar för entreprenörskap och en tidig kontakt med arbetsmarknaden.
  • * Ha god framförhållning med markinköp för framtida företagsetableringar.
  • * Utveckla ett aktivare samarbete med lokala företagarföreningar.
 • Skola

  Av bertilsson den 9 augusti, 2018
  0

  Vi vill ha en skola med en trygg och ansvarsfull skolmiljö för både elever och vuxna där vi har ett bra samarbete mellan personalen, eleverna och föräldrarna. Idag är studieresultaten för låga i vår kommun. Var fjärde elev har inte godkända avgångsbetyg i samtliga ämnen i åk 9 och frånvaron är oroväckande hög. Med en alltmer utbildningskrävande arbetsmarknad är detta en fullständigt oacceptabel situation.

  SD Mjölby vill:

  * Arbeta med tidiga insatser i grundskolan för att stimulera till en högre närvaro i skolan.
  * Att läraren är en auktoritet i klassrummet.
  * Införa ordningsomdömen från åk 6.
  * Införa förbud av mobiltelefoner på lektionstid.
  * Utöka möjligheten till läxhjälp i skolan.
  * Utöka elevhälsan och införa mer rörelseträning.
  * Bygga en ny skola i Mjölby tätort.

 • Vård och omsorg

  Av bertilsson den 2 augusti, 2018
  0

  Vi vill att alla ska känna sig trygga att få den vård och omsorg man behöver. Personalen ska trivas och känna arbetsglädje. Vi vill öka attraktionskraften att arbeta inom vård och omsorg och vi tror att om personalen mår  ra så mår även våra omsorgstagare bra. Med denna målbild är vi övertygade om att  jukskrivningskostnaderna kommer minska och vi kan då istället investera i personalen.

  SD Mjölby vill:

  • * Införa rätten till heltid och så långt som möjligt ta bort delade turer.
  • * Möjliggöra kontinuerlig kompetensutveckling för personalen.
  • * Se över ingångslönerna och löneutvecklingen inom vård och omsorg.
  • * Möjliggöra att personalen kan ägna mer tid åt våra omsorgstagare genom en högre personaltäthet.
  • * Värdesätta måltiderna både ur ett näringsriktigt och socialt perspektiv för våra äldre.
  • * Inom barnomsorgen planera och projektera för en ny förskola i Skogslund.
  • * Motsätta oss införandet av genuspedagogik inom barnomsorgen.
 • Valmanifest

  Av bertilsson den 7 juni, 2018
  0

  SD Mjölby presenterade den 6 juni valmanifestet inför kommunalvalet i september. Läs manifestet här.

  I kommande inlägger kommer vi att publicera valmanifestet kapitel för kapitel.